Czym są cykle biznesowe i jak firmy powinny na nie reagować?

Stabilność gospodarcza odnosi się do braku nadmiernych wahań w całej gospodarce.
Cykle biznesowe, nazywane też koniunkturalnymi, są rodzajem fluktuacji występującej w zagregowanej aktywności gospodarczej. Najczęściej dzieje się tak, że cykl składa się z tymczasowej ekspansji zachodzącej mniej więcej w tym samym czasie w wielu rodzajach działalności gospodarczej, po których następują podobnie ogólne recesje. Zazwyczaj cykle biznesowe są mierzone przez zastosowanie filtra pasmowego do szerokiego wskaźnika ekonomicznego.

Sekwencja ta jest powtarzalna i typowa dla systemu ekonomicznego, jakim jest kapitalizm. Te wahania aktywności gospodarczej określa się mianem faz cykli koniunkturalnych. Wahania są porównywane z przypływami i odpływami. Cykl ten jest na ogół podzielony na cztery odrębne segmenty: ekspansję, szczyt, kurczenie i dolinę. Decydując się na aktywny udział na rynku trzeba mieć świadomość, że tendencje te mogą się powtarzać dosyć często.

Zasadniczo cykle koniunkturalne charakteryzują się naprzemiennymi fazami ekspansji i kurczenia się zagregowanej działalności gospodarczej oraz ruchem między zmiennymi ekonomicznymi w każdej fazie cyklu.

Występują z powodu inwestycji, stóp procentowych i kredytów, oczekiwań konsumentów lub zaufania konsumentów, wstrząsów zewnętrznych, takich jak zakłócenia w dostawach ropy, wojny lub klęski żywiołowe.

Duże wahania rynku mają raczej zły wpływ na gospodarkę. Przyczyniają się do wzrostu inflacji i bezrobocia wśród różnych grup zawodowych. Jednym z rozwiązań tego problemu może być państwowa interwencja. Rządy próbują zarządzać cyklami biznesowymi poprzez wydawanie, podnoszenie lub obniżanie podatków oraz dostosowywanie stóp procentowych. Ważny wpływ na cykle koniunkturalne mają również różnice w polityce pieniężnej kraju, niezależne od zmian wywołanych naciskami politycznymi.

Cykle koniunkturalne mogą wpływać na jednostki na wiele sposobów, od poszukiwania pracy po inwestowanie. Cykl koniunkturalny ma kluczowe znaczenie dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, ponieważ bezpośrednio wpływa na popyt na ich produkty. Ważne jest gromadzenie wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki, tak by być przygotowanym na ewentualne wahania. Dzięki jasnemu zrozumieniu cykli biznesowych właściciele firm mogą podejmować świadome decyzje. Każda firma musi być w stanie poprawnie zidentyfikować swoją obecną fazę.

To, jak wielkie znaczenie mają cykle biznesowe, dobrze odzwierciedla fakt, że były one ważnym przedmiotem analiz najwybitniejszego polskiego ekonomisty, Michała Kaleckiego. Łódzki ekonomista wykazał, jakimi prawami rządzi się system w obecnym kształcie. Jego teoria cykli koniunkturalnych jest teorią „wewnętrzną”, co oznacza, że ​​rozumiał cykl koniunkturalny przede wszystkim jako proces generowany przez wewnętrzne siły gospodarki. Znaczy to tyle, że nie może być wolnorynkowego kapitalizmu bez cyklów koniunkturalnych.

One thought on “Czym są cykle biznesowe i jak firmy powinny na nie reagować?

  1. Niestety przez globalną pandemię widzimy tendencję do kurczenia i depresji na rynkach światowych.

Comments are closed.